Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

App Store

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

App Store

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

App Store

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

App Store

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

App Store

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

App Store

DOAR PENTRU CLIENTII BT

Care sunt documentele necesare pentru actualizarea datelor în unitățile BT pentru persoane juridice?

Procesul de actualizare a datelor unei companii se face prin reprezentantul legal al acesteia, identificat prin actul de identitate.

În funcție de tipul afacerii, este nevoie de următoarele documente 📑 pentru actualizarea datelor în agențiile BT:

 ❶Societăți rezidente (Societăți cu răspundere limitată, Societăți pe acțiuni, Societăți în nume colectiv, Societăți în comandită simplă, Societăți în comandită pe acțiuni, Societăți Europene cu sediul în România):

Extras electronic de la ONRC sau Certificatul constatator de la ORC sau din alt registru legal, eliberat cu maxim 30 zile înainte de depunerea la bancă a documentelor pentru actualizarea datelor. 

Acestea trebuie să cuprindă toate datele de identificare ale societății, reprezentanți, asociați/acționari (după caz), sediu, puncte de lucru, informații despre capitalul social, modul de distribuire a acțiunilor/părților sociale, forma de organizare a societății etc.

În cazul societăților pe acțiuni, în situația în care nu apar informații despre acționari la ORC se va prezenta și un extras din Registrul Acționarilor, emis de societatea de registru și nu mai vechi de 30 de zile care să conțină componenta actuală a structurii acționariatului.

Declarația depusă la ONRC pentru confirmarea datelor beneficiarului real;

Ultimul act constitutiv al societății;

⠀Copie după actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societății dacă acestea nu au fost furnizate băncii/nu mai sunt în termen și au fost reînnoite. 


 ❷Întreprinderi familiale, întreprinderi individuale și PFA, cabinete medicale, farmaciști:

⠀Extras electronic de la ONRC sau Certificatul constatator de la ORC sau din alt registru legal, eliberat cu maxim 30 zile înainte de depunerea la bancă a documentelor pentru actualizarea datelor/dovada înregistrării în alt registru;

⠀Copie după actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societății dacă acestea nu au fost furnizate băncii/nu mai sunt în termen și au fost reînnoite; 

Datele se reconfirmă prin semnarea de către reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispoziție de bancă.


 ❸Administrații publice:

În cazul în care nu există diferențe față de datele din sistemul băncii:  

Datele se reconfirmă prin semnarea de către reprezentantul legal al formularului aferent, pus la dispoziție de bancă;

⠀Copie după actele de identitate ale beneficiarilor reali ai instituției dacă acestea nu au fost furnizate băncii/nu mai sunt în termen și au fost reînnoite.

În cazul în care există diferențe față de datele din sistemul băncii:  

⠀Adresa din partea autorității – inspectoratul/autoritate publică locală/ministerul de resort în a cărei subordine/autoritate se află respectiva entitate care să confirme faptul că a fost înființată/există, conform legii, durata de funcționare, după caz;

⠀Actul de numire în funcție a noului reprezentant legal;

⠀Copie după actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societății dacă acestea nu au fost furnizate băncii/nu mai sunt în termen și au fost reînnoite.


Cabinete individuale și/sau asociații de avocați, executori judecătorești, practicieni în insolvență, societăți civile, profesionale:

⠀Legitimații/autorizații dacă acestea au fost vizate la zi;

⠀Dovada/decizie de înființare/înregistrare/certificate de înregistrare în Registrul aferent (Barou/ UNPIR/ Camera Executorilor Judecătorești/ Camera Notarilor publici/Tabloul Arhitecților/Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Veterinare/Birou Central pentru Expertize Judiciare/Registrul unic al Psihologilor cu drept de liberă practică – după caz)

⠀Statut/Ultimul act constitutiv;

⠀Copie după actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societății dacă acestea nu au fost furnizate băncii/nu mai sunt în termen și au fost reînnoite;

⠀Datele se reconfirmă prin semnarea de către reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispoziție de bancă.


Ambasade, consulate, reprezentanțe oficiale:

⠀Copie scrisoare de la Ministerul Afacerilor Externe din țara de origine către Ministerul Afacerilor Externe din România privind acreditarea conducătorului autorizat să desfășoare activități preliminare pentru deschiderea ambasadei/consulatului/biroului consular/reprezentanței oficiale - doar în situația în care au intervenit modificări față de informațiile înregistrate în sistemul băncii;

⠀Copie după actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societății dacă acestea nu au fost furnizate băncii/nu mai sunt în termen și au fost reînnoite;

⠀Datele se reconfirmă prin semnarea de către reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispoziție de bancă.


Persoane juridice nerezidente:

⠀Copia legalizată a certificatului de înregistrare a societății la Registrul Companiilor din țara de rezidentă (specificarea existenței, acționariatului, directori/reprezentanți ai companiei). În cazul în care din certificatul de înregistrare nu reies informațiile menționate anterior, se va prezenta o copie legalizată de pe orice alt tip de document oficial ce atestă informațiile solicitate, dacă aceasta nu există la dosar sau dacă au intervenit modificări față de documentele din sistemul băncii;

⠀Extras dintr-un registru public din țara de rezidență, nu mai vechi de 30 de zile;

⠀Copia legalizată a ultimului act constitutiv al societății (în limba oficială și în limba română) - doar în situația în care au intervenit modificări față de informațiile înregistrate în sistemul băncii;

⠀Copie după actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societății dacă acestea nu au fost furnizate băncii/nu mai sunt în termen și au fost reînnoite;

⠀Documente actualizate aferente entității/structurii de deținere/reprezentării.


Asociații și fundații:

⠀Ultimul Act constitutiv actualizat/Proces-verbal cu componenta conducerii;

⠀Copie după actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societății dacă acestea nu au fost furnizate băncii/nu mai sunt în termen și au fost reînnoite;

⠀Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor eliberat de Judecătorie, un extras eliberat de Ministerul Justiției sau un Certificat eliberat de Grefa Judecătoriei/Tribunalului care să conțină informațiile actualizate cu conducerea entității conform ultimului act constitutiv sau a procesului verbal de numire al organului de conducere;

⠀Datele se reconfirmă prin semnarea de către reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispoziție de bancă.


Asociații de proprietari:

⠀Declarație pe proprie răspundere (model pus la dispoziție de către bancă);

⠀Ultimul Act constitutiv actualizat;

⠀Copie după actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societății dacă acestea nu au fost furnizate băncii/nu mai sunt în termen și au fost reînnoite;

⠀Datele se reconfirmă prin semnarea de către reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispoziție de bancă.


Alte forme de organizare:

Persoane fizice - formatori, maseuri care nu au decât CUI de la ANAF

⠀Declarație pe proprie răspundere (formular pus la dispoziție de bancă) din care să reiasă că toate datele declarate băncii conform formularelor puse la dispoziție de aceasta sunt actuale;

⠀Diploma/cursul absolvit și acreditat – original, banca va reține o copie;

⠀Copie după actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societății dacă acestea nu au fost furnizate băncii/nu mai sunt în termen și au fost reînnoite;

⠀Datele se reconfirmă prin semnarea de către reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispoziție de bancă.

Parohii

⠀Adresa sau adeverința eliberată de Arhiepiscopie sau de conducerea Bisericii/Cultului religios superior (în cazul cultelor religioase) care atestă/certifică existența la zi a parohiei/mănăstirii/eparhiei/cultului religios alături de informația privind conducătorul cultului/bisericii respective;

⠀Copie după actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societății dacă acestea nu au fost furnizate băncii/nu mai sunt în termen și au fost reînnoite;

⠀Datele se reconfirmă prin semnarea de către reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispoziție de bancă.

  • Ultima actualizare

    27.01.2023
Ti-a fost util raspunsul?
67
36