DOAR PENTRU CLIENTII BT

Care sunt documentele necesare pentru actualizarea datelor in unitatile BT pentru persoane juridice?

Autor: Banca Transilvania

Procesul de actualizare a datelor unei companii se face prin reprezentantul legal al acesteia, identificat prin actul de identitate.

In functie de tipul afacerii, este nevoie de urmatoarele documente 📑 pentru actualizarea datelor in agentiile BT:

 ❶Societati rezidente (Societati cu raspundere limitata, Societati pe actiuni, Societati in nume colectiv, Societati in comandita simpla, Societati in comandita pe actiuni, Societati Europene cu sediul in Romania):

Extras electronic de la ONRC sau Certificatul constatator de la ORC sau din alt registru legal, eliberat cu maxim 30 zile inainte de depunerea la banca a documentelor pentru actualizarea datelor. 

Acestea trebuie sa cuprinda toate datele de identificare ale societatii, reprezentanti, asociati/ actionari (dupa caz), sediu, puncte de lucru, informatii despre capitalul social, modul de distribuire a actiunilor/partilor sociale, forma de organizare a societatii, etc.

In cazul societatilor pe actiuni, in situatia in care nu apar informatii despre actionari la ORC se va prezenta si un extras din Registrul Actionarilor, emis de societatea de registru si nu mai vechi de 30 de zile care sa contina componenta actuala a structurii actionariatului.

Declaratia depusa la ONRC pentru confirmarea datelor beneficiarului real;

Ultimul act constitutiv al societatii;

⠀Copie dupa actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societatii daca acestea nu au fost furnizate bancii / nu mai sunt in termen si au fost reinnoite.

 ❷Intreprinderi familiale, intreprinderi individuale si PFA, cabinete medicale, farmacisti:

⠀Extras electronic de la ONRC sau Certificatul constatator de la ORC sau din alt registru legal, eliberat cu maxim 30 zile inainte de depunerea la banca a documentelor pentru actualizarea datelor / dovada inregistrarii in alt registru;

⠀Copie dupa actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societatii daca acestea nu au fost furnizate bancii / nu mai sunt in termen si au fost reinnoite; 

Datele se reconfirma prin semnarea de catre reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispozitie de banca.

 ❸Administratii publice:

In cazul in care nu exista diferente fata de datele din sistemul bancii:  

Datele se reconfirma prin semnarea de catre reprezentantul legal al formularului aferent, pus la dispozitie de banca;

⠀Copie dupa actele de identitate ale beneficiarilor reali ai institutiei daca acestea nu au fost furnizate bancii / nu mai sunt in termen si au fost reinnoite.

In cazul in care exista diferente fata de datele din sistemul bancii:  

⠀Adresa din partea autoritatii – inspectoratul / autoritate publică locală / ministerul de resort in a cărei subordine / autoritate se află respectiva entitate care sa confirme faptul ca a fost infiintata / exista, conform legii, durata de funcționare, după caz;

⠀Actul de numire in functie a noului reprezentant legal;

⠀Copie dupa actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societatii daca acestea nu au fost furnizate bancii / nu mai sunt in termen si au fost reinnoite.

Cabinete individuale si/sau asociatii de avocati, executori judecatoresti, practicieni in insolventa, societati civile, profesionale:

⠀Legitimatii/autorizatii daca acestea au fost vizate la zi;

⠀Dovada / decizie de infiintare / inregistrare / certificate de inregistrare in Registrul aferent (Barou / UNPIR / Camera Executorilor Judecatoresti / Camera Notarilor publici / Tabloul Arhitectilor / Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Veterinare / Birou Central pentru Expertize Judiciare / Registrul unic al Psihologilor cu drept de libera practica – dupa caz)

⠀Statut/ Ultimul act constitutiv;

⠀Copie dupa actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societatii daca acestea nu au fost furnizate bancii / nu mai sunt in termen si au fost reinnoite;

⠀Datele se reconfirma prin semnarea de catre reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispozitie de banca.

Ambasade, consulate, reprezentante oficiale:

⠀Copie scrisoare de la Ministerul Afacerilor Externe din tara de origine catre Ministerul Afacerilor Externe din Romania privind acreditarea conducatorului autorizat sa desfasoare activitati preliminare pentru deschiderea ambasadei/ consulatului/ biroului consular/reprezentantei oficiale - doar in situatia in care au intervenit modificari fata de informatiile inregistrate in sistemul bancii;

⠀Copie dupa actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societatii daca acestea nu au fost furnizate bancii / nu mai sunt in termen si au fost reinnoite;

⠀Datele se reconfirma prin semnarea de catre reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispozitie de banca.

Persoane juridice nerezidente:

⠀Copia legalizata a certificatului de inregistrare a societatii la Registrul Companiilor din tara de rezidenta (specificarea existentei, actionariatului, directori/ reprezentanti ai companiei). In cazul in care din certificatul de inregistrare nu reies informatiile mentionate anterior, se va prezenta o copie legalizata de pe orice alt tip de document oficial ce atesta informatiile solicitate, daca aceasta nu exista la dosar sau daca au intervenit modificari fata de documentele din sistemul bancii;

⠀Extras dintr-un registru public din tara de rezidenta, nu mai vechi de 30 de zile;

⠀Copia legalizata a ultimului act constitutiv al societatii (in limba oficiala si in limba romana) - doar in situatia in care au intervenit modificari fata de informatiile inregistrate in sistemul bancii;

⠀Copie dupa actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societatii daca acestea nu au fost furnizate bancii / nu mai sunt in termen si au fost reinnoite;

⠀Documente actualizate aferente entitatii/ structurii de detinere/ reprezentarii.

Asociatii si fundatii:

⠀Ultimul Act constitutiv actualizat /Proces-verbal cu componenta conducerii;

⠀Copie dupa actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societatii daca acestea nu au fost furnizate bancii / nu mai sunt in termen si au fost reinnoite;

⠀Datele se reconfirma prin semnarea de catre reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispozitie de banca.

Asociatii de proprietari:

⠀Declaratie pe proprie raspundere (model pus la dispozitie de catre banca);

⠀Ultimul Act constitutiv actualizat;

⠀Copie dupa actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societatii daca acestea nu au fost furnizate bancii / nu mai sunt in termen si au fost reinnoite;

⠀Datele se reconfirma prin semnarea de catre reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispozitie de banca.

Alte forme de organizare:

Persoane fizice - formatori, maseuri care nu au decat CUI de la ANAF

⠀Declaratie pe proprie raspundere (formular pus la dispozitie de banca) din care sa reiasa ca toate datele declarate bancii conform formularelor puse la dispozitie de aceasta sunt actuale;

⠀Diploma/cursul absolvit si acreditat – original, banca va retine o copie;

⠀Copie dupa actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societatii daca acestea nu au fost furnizate bancii / nu mai sunt in termen si au fost reinnoite;

⠀Datele se reconfirma prin semnarea de catre reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispozitie de banca.

Parohii

⠀Adresa sau adeverinta eliberata de Arhiepiscopie sau de conducerea Bisericii/Cultului religios superior (in cazul cultelor religioase) care atesta/certifica existenta la zi a parohiei/manastirii/eparhiei/cultului religios alaturi de informatia privind conducatorul cultului/bisericii respective;

⠀Copie dupa actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societatii daca acestea nu au fost furnizate bancii / nu mai sunt in termen si au fost reinnoite;

⠀Datele se reconfirma prin semnarea de catre reprezentantul legal a formularului aferent, pus la dispozitie de banca.

Ti-a fost util raspunsul?
60
21
Raspuns cu de Banca Transilvania

Tags