Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

App Store

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

App Store

Descarcă BT Pay

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

App Store

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

App Store

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

App Store

Descarcă NeoBT

Scanează codul cu telefonul mobil, în funcție de sistemul telefonului tău.

App Store

DOAR PENTRU CLIENTII BT

Care sunt documentele necesare pentru actualizarea datelor în unitățile BT pentru persoane juridice?

Procesul de actualizare a datelor unei companii se face prin reprezentantul legal al acesteia, identificat prin actul de identitate.

În funcție de tipul afacerii, este nevoie de următoarele documente 📑 pentru actualizarea datelor în agențiile BT:


Societăți rezidente (Societăți cu răspundere limitată, Societăți pe acțiuni, Societăți în nume colectiv, Societăți în comandită simplă, Societăți în comandită pe acțiuni, Societăți Europene cu sediul în România):

⠀Ultimul act constitutiv actualizat din care să reiasă persoanele care administrează societatea/ controlează societatea/ care dețin calitatea de beneficiari reali ai societății

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi, dacă nu reiese din Actul constitutiv

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Extras electronic de la ONRC sau Certificat constatator de la ORC sau alt registru legal eliberat cu maxim 30 zile înainte de depunerea la Bancă a documentelor pentru actualizarea datelor. Certificatul constatator trebuie să cuprindă toate datele de identificare ale societății, reprezentanți, asociați/ acționari (după caz), sediu, puncte de lucru, informații despre capitalul social, modul de distribuire a acțiunilor/ părților sociale, forma de organizare a societății

⠀În cazul societăților pe acțiuni, în situația în care nu apar informații actualizate despre acționari la ONRC se va prezenta și un extras din Registrul Acționarilor, emis de societatea de registru și nu mai vechi de 30 de zile care să conțină componenta actuală a structurii acționariatului

⠀Certificatul constatator emis de RECOM poate fi adus de client sau poate fi solicitat de către bancă la momentul prezentării clientului în unitate

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal


Întreprinderi familiale, întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:

⠀Certificatul/ extrasul constatator de la ONRC eliberat cu maxim 30 zile înainte de depunerea documentelor pentru actualizare sau dovada înregistrării în alt registru legal de publicitate (în cazul în care clientul nu este înregistrat la RECOM)

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi.

⠀Acte de identitate valabile pentru titularii/ împuterniciții PFA

În cazul clienților- profesii liberale din domeniul medical (cabinete medicale, asistent medical, cabinete medicale individuale, farmaciști, fizioterapeut, moaşă, medic dentist, etc.) actualizarea se poate face în baza:

⠀Document (adresă, adeverință, aviz anual, etc.) emis de Corpul/ Colegiul profesional competent să autorizeze respectivele entități, scanat în zona dedicata documentelor RECOM din aplicația de înrolare. Documentul trebuie să conțină datele de identificare ale respectivei entități și să ateste funcționarea pentru anul curent în care se face actualizarea. Se va solicita certificat constatator doar în situația în care respectiva entitate e înscrisă și la Registrul Comerțului

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Administrații publice:

⠀Adresă din partea institutiei respective sau din partea autorității superioare care conține datele de identificare ale respectivei entități și care atestă funcționarea pentru anul curent în care se face actualizarea

⠀Actul de numire în funcție a reprezentantului legal (dacă nu există la dosarul de client)

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Exemple:

Inspectorat scolar:

⠀Adresă din partea Autorității/ Instituției care să conțină datele de identificare ale respectivei entități și să ateste funcționarea pentru anul curent în care se face actualizarea

⠀Actul de numire în funcție a reprezentantului legal (dacă nu există la dosarul de client)

⠀Documente din care să reiasă împuterniciții, delegații

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, delegați, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Inspectorat de politie:

⠀Adresă din partea autorității respective care să conțină datele de identificare ale respectivei entități și să ateste funcționarea pentru anul curent în care se face actualizarea

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Unitati militare:

⠀Adresă din partea autirității respective care să conțină datele de identificare ale respectivei entități și să ateste funcționarea pentru anul curent în care se face actualizarea

⠀Actul de numire în functie a reprezentantului legal (dacă nu există la dosarul de client)

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, delegați, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Școli publice:

⠀Adresă din partea instituției respective care să conțină datele de identificare ale respectivei entități și să ateste funcționarea pentru anul curent în care se face actualizarea 

⠀Actul de numire în funcție a reprezentantului legal (dacă nu există la dosarul de client)

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal 

Cabinete individuale de avocatură sau asociații de avocați

⠀Adeverință sau adresă emisă de Barou pentru anul curent în care se face actualizarea care să conțina o mențiune privind funcționarea legală a biroului respectiv sau confirmarea/ dovada înregistrării în registrele/ tabloul specific profesiei

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Copie după actele de identitate ale beneficiarilor reali ai societății dacă acestea nu au fost furnizate băncii/ nu mai sunt în termen și au fost reînnoite;

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal 

Mediatori:

⠀Adeverință/ Adresă emisă de Consiliul de Mediere pentru anul curent în care se face actualizarea care să conțină o mențiune privind funcționarea legală a biroului respectiv, sau confirmarea/ dovada înregistrării în registrele/ tabloul specific profesiei

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

➤ Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

➤ Formular unic semnat de reprezentantul legal


Practicienți în insolvență: SPRL, IPURL, UNPIR: (cabinete de administratori judiciari/ lichidatori în insolvență)

⠀Adeverință/ Adresă emisă de UNPIR (Uniunea Practicienilor în Insolvență) pentru anul curent în care se face actualizarea, care să conțină o mențiune privind funcționarea legală a biroului respectiv, sau confirmarea/ dovada înregistrarii în registrele/ tabloul specific profesiei 

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal 

Birouri de Executor Judecătorești:

⠀Adeverință/ Adresă emisă de Camera Executorilor Judecătorești pentru anul curent în care se face actualizarea care să conțina o mențiune privind funcționarea legală a biroului respectiv sau confirmarea/ dovada înregistrării în registrele/ tabloul specific profesiei

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Birouri de Notari individuale/ Asociate:

⠀Adeverință/ Adresă emisă de Camera Notarilor Publici pentru anul curent în care se face actualizarea care să contțină o mențiune privind funcționarea legală a biroului respectiv sau confirmarea/ dovada înregistrării în registrele/ tabloul specific profesiei

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Birouri individuale arhitecți:

⠀Adeverință/ Adresă emisa de Uniunea Arhitecților din România pentru anul curent în care se face actualizarea, care să conțiună o mențiune privind funcționarea legală a biroului respectiv sau confirmarea/ dovada înregistrării în registrele/ tabloul specific profesiei

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Medici veterinari/ cabinete veterinare:

⠀Adeverință /Adresă emisă de Colegiul Medicilor Veterinari din România pentru anul curent în care se face actualizarea, care să conțină o mențiune privind funcționarea legală a biroului respectiv sau confirmarea/ dovada înregistrării în registrele/ tabloul specific profesiei

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Expert judiciar

⠀Autorizaţia de expert tehnic judiciar emisă de Biroul Central pentru Expertize Judiciare din cadrul Ministerul Justiţiei vizată pentru anul curent în care se face actualizarea eliberată sau Adeverință/ Adresă eliberată de autoritatea competentă pentru anul în curs în care se face actualizare

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Cabinet psihologic

⠀Adeverință/ Adreăa/ Aviz emis de Colegiul Psihologilor pentru anul curent în care se face actualizarea care să ateste funcționarea legală, datele de identificare ale respectivei entități

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal 

Brokeri de asigurare / reasigurare

⠀Adresă / Autorizație de funcționare pentru anul curent în care se face actualizarea emisă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Experți contabili

⠀Legitimația de membru / carnet de membru sau adeverință eliberată de CECCAR, pentru anul curent. Pentru situațiile în care valabilitatea documentelor este prelungită se vor verifica termenele de pe site-ul https://ceccar.ro/ro/;

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Traducător / Interpret Autorizat - exclusiv pentru cei autorizați de Ministerul Justiției

⠀Adeverință/ Adresă emisă de Ministerul de Justiție pentru anul curent în care se face actualizarea care să conțină o mențiune privind funcționarea legală a biroului respectiv sau autorizația de exercitare a profesiei emisă de Minister aflată în termen de valabilitate

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Ambasade, consulate, reprezentanțe oficiale

⠀Actul de numire în funcție a reprezentantului legal

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Asociații si fundații

⠀Ultimul act constitutiv actualizat și/ sau ultimul proces verbal cu componența actuală a Comitetului Director

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Asociații sportive înființate în baza Legii 69/2000 (Legea Ed. Fizice și Sportului) 

⠀Certificat de identitate sportivă împreună cu orice alt document care dovedește existența legală a asociației sportive. În situația în care asociația sportivă este constituită conform documentelor statutare, în conformitate cu Ordonanța 26/2000-privind asociațiile și fundațiile, se vor avea în vedere mențiunile de la punctul privind Asociațiile/ Fundatțile

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

➤ Documente din care să reiasă împuterniciții, beneficiarii, delegații

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Asociații de proprietari 

⠀Procesul-verbal rezultat în urma Adunării Generale cu componența Comitetului Executiv (semnat de către toți proprietarii participanți);

⠀Convocatorul sau alte dovezi de comunicare ale convocatorului, inclusiv pentru Adunarea Generală anterioară Adunării Generale reconvocate. În cazul ședințelor reconvocate este necesar atât convocatorul inițial, cât și al doilea convocator

➤ Suplimentar, în cazul în care nu se regăsesc la dosarul clientului, se vor solicita și următoarele documente:

            ❶⠀Ultimul act constitutiv actualizat/ Statut

            ❷⠀Documente din care să reiasă împuterniciții, delegații

            ❸⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentant legal, beneficiari reali

Sindicate 

⠀Extras de Grefă / Extras din Registrul Special al Sindicatelor din cadrul Judecătoriei, nu mai vechi de 30 de zile din momentul prezentării la actualizare din cadrul Judecătoriei

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

⠀Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

⠀Formular unic semnat de reprezentantul legal

Persoane juridice nerezidente

⠀Copia legalizată a ultimului act constitutiv al societății (în limba oficială și în limba română - traducere autorizată)

⠀Certificat constatator tradus, nu mai vechi de 30 de zile în copie legalizată sau în format electronic din Registrul Companiilor din țara de rezidentă, cu specificarea acționariatului, reprezentanți ai companiei, sediul social, capital social, etc). În funcție de țara emitentă, documentele se vor prezenta apostilate/ supralegalizate

⠀Documente actualizate aferente entității care să probeze structura de deținere/ beneficiarii reali/ reprezentanții legali. Pentru probarea structurii de conducere și identificarea beneficiarilor reali se vor avea în vedere documentele menționate în prezentul material, dar și în Instrucțiunea de identificare a beneficiarului real

⠀Ultimul document prin care sunt împuternicite persoanele cu drepturi pe conturi

➤  Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

➤  Formular unic semnat de reprezentantul legal

Parohii/ Biserici/ culte religioase

⠀Adresă/ adeverință de la respectiva Biserică/ Cult religios, care să ateste valabilitatea mandatului conducătorului sau reconfirmarea acestuia. Se va verifica dacă mandatul conducatorului este în termen/ actual în momentul actualizării datelor.

⠀Documente din care să reiasă împuterniciții, delegații

➤  Acte de identitate valabile pentru reprezentanți legali, împuterniciți, beneficiari reali

➤  Formular unic semnat de reprezentantul legal

Partide politice

⠀Ultimul act constitutiv actualizat/ proces verbal cu componența la zi a Comitetului Executiv

⠀Extras nu mai vechi de 30 de zile din Registrul Partidelor Politice care să conțină informațiile actualizate cu conducerea entității conform ultimului act constitutiv sau a procesului verbal

➤ Actul de numire în funcție a reprezentantului legal

➤ Certificat de înregistrare fiscală 

➤ Documente din care să reiasă împuterniciții, delegații și persoanele cu drepturi de operare pe cont

➤ Actele de identitate valabile pentru reprezentanți legali și beneficiari reali

➤  Formular unic semnat de reprezentantul legal 

Societăți în insolvență, faliment, lichidare, reorganizare

⠀Acte constitutiv actualizat

⠀Hotărâre judecătorească prin care judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii insolvenței, iar administratorul judiciar/ lichidatorul a fost numit și obligația debitorului/ administratorului judiciar/ lichidatorului de deschidere a contului unic de lichidare/insolventa

➤ Notificarea administratorului judiciar/ lichidatorului despre deschiderea procedurii insolvenței, din care să rezulte solicitarea de deschidere a contului unic de insolvență

➤ Împuternicirea dată de administratorul judiciar/ lichidator judiciar, privind persoanele autorizate să efectueze operațiuni pe cont

➤ Actele de identitate ale reprezentanților care semnează documente în relația cu banca, ale persoanelor autorizate să dispună de cont, ale beneficiarilor reali și ale delegaților

➤ Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile / Extras online emis de ONRC

  • Ultima actualizare

    19.09.2023
Ti-a fost util raspunsul?
0
0